Henrik Maurenbrecher
Henrik Maurenbrecher
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa student.ethz.ch
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Chiral anisotropic magnetoresistance of ferromagnetic helices
H Maurenbrecher, J Mendil, G Chatzipirpiridis, M Mattmann, S Pané, ...
Applied Physics Letters 112 (24), 242401, 2018
92018
Learning a curve guardian for motorcycles
S Hecker, A Liniger, H Maurenbrecher, D Dai, L Van Gool
2019 IEEE Intelligent Transportation Systems Conference (ITSC), 2984-2991, 2019
22019
Human Gait-labeling Uncertainty and a Hybrid Model for Gait Segmentation
J Wu, H Maurenbrecher, A Schaer, B Becsek, CA Easthope, ...
TechRxiv, 2021
2021
Integrated Pedal System for Data Driven Rehabilitation
A Schaer, O Helander, F Buffa, A Müller, K Schneider, H Maurenbrecher, ...
Sensors 21 (23), 8115, 2021
2021
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–4